ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА
СУДОВОЇ ЕКСПЕРТИЗИ
І КРИМІНАЛІСТИКИ

Збірник наукових праць

ПРО ВИДАННЯ АРХІВ РЕДКОЛЕГІЯ НОВИНИ ДЛЯ АВТОРІВ КОНТАКТИ Eng |  Рус

ВИМОГИ
щодо оформлення матеріалів,
які надсилаються для публікації у збірнику
«Теорія та практика судової експертизи і криміналістики»

При підготовці матеріалів для публікації в збірнику редакційна колегія просить авторів дотримуватися наступних вимог.

1. Тексти статей українською або російською мовою з анотацією українською чи російською, а коротке резюме російською (чи українською) та розширене резюме англійською (обсягом 250–300 слів) мовами оформляються в текстовому редакторі Microsoft Word. Необхідно також надати текст розширеного резюме (російською мовою), з якого виконувався переклад, для професійного його редагування, і переклад на англійську мову назви статті, прізвища, імені та по батькові автора (співавторів).

2. Статті, обсягом від 8 до 12 сторінок, мають бути надруковані на папері формату А4 шрифтом Times New Roman (Symbol, Wingdings) кеглем № 14 через 1,5 міжрядкових інтервали, залишаючи поля: зліва – 3 см, справа –1,5 см, зверху – 2 см, знизу – 2 см. Анотація – до 5 рядків, кегль № 12 через 1 міжрядковий інтервал, курсив. Такі ж кегль та інтервал слід застосовувати при оформленні таблиць, підписів під рисунками. Використання інших шрифтів не допускається.

3. На окремому аркуші подаються відомості про автора (співавторів): прізвище, ім’я, по батькові, посада за місцем роботи, науковий ступінь, учене звання, службова й домашня адреси, контактні телефони, E-mail.

4. Матеріали надсилаються надрукованими у 2-х примірниках і записаними на диску (назва файлу – латинськими літерами – за прізвищем першого автора; увесь матеріал статті повинен міститися в одному файлі, ілюстративний – дублюється окремим файлом на кожну ілюстрацію відповідного формату (див. п. 9–11).

5.Матеріали розташовуються таким чином: ліворуч – УДК, праворуч – ініціали та прізвище автора (співавторів), посада за місцем роботи, науковий ступінь, учене звання; далі посередині – назва статті великими літерами; потім по ширині тексту статті – анотація й ключові слова; текст статті з рисунками, діаграмами, схемами, таблицями тощо та після тексту – два резюме (назва статті, автор (и), текст резюме, ключові слова), дата, підпис(и) автора (співавторів).

6. Виноски по тексту повинні мати наскрізну нумерацію й оформлятися за допомогою засобів Microsoft Word меню «Вставка» => («Ссылка» =>) «Сноска».

7. Математичні формули в тексті виконуються за допомогою вбудованого в Microsoft Word редактора математичних формул (Microsoft Equation). Літери грецького алфавіту за текстом повинні бути тільки стандартними символами вбудованого шрифту Symbol. Використання для цієї мети об’єктів Microsoft Equation не допускається.

8. Блок-схеми виконуються за допомогою вбудованого в Microsoft Word редактора діаграм Microsoft Graph.

9. Хімічні формули за текстом виконуються за допомогою редактора хімічних формул ChemDraw, що входить до комплекту Cambridge ChemOffice.

10. Діаграми та графіки виконуються за допомогою Microsoft Excel. При цьому крім файлу з текстом статті, де є відповідна діаграма (графік), обов’язково надається файл Microsoft Excel.

11. Растрові ілюстрації (відскановані рисунки, фотографії тощо), що є в тексті статті, також треба надавати окремо у форматі TIFF або BMP (не використовувати для цього формат JPEG). При цьому не допускається вставляти зазначені ілюстрації в окремий файл Microsoft Word. У разі ненадання ілюстрацій у вигляді окремих файлів відповідного формату або незадовільної їх якості редакційна колегія залишає за собою право не включати їх до тексту статті. В ілюстративному матеріалі (схемах, діаграмах, графіках) допускається використання лише зазначених у п. 2 шрифтів.

12. Об’єкти, зазначені в п. 7–11, повинні розміщуватися в статтях без обтікання текстом. Не використовувати вставки об’єктів в окрему рамку або поверх тексту.

13. При оформленні ілюстративних матеріалів авторам слід враховувати, що збірник публікується в чорно-білому варіанті форматом А5. Тому згадувань у текстах статей про кольорові позначення на рисунках або діаграмах слід уникати.

14. Підкреслення в текстах статей небажані, слід користуватися курсивом або відокремлювати частини тексту за допомогою довгих тире (—), цифр. Вірно використовувати короткі тире (–) і дефіс (-), тільки типографські лапки («…»), закриваючий апостроф (’).

15. Надіслані матеріали не повертаються. Усі матеріали, що істотно не відповідають наведеним вимогам, не розглядаються.

16. Допускається внесення редакційних поправок без участі авторів, якщо вони дають на це згоду при надсиланні матеріалів.

17. Посилання на бібліографічні джерела оформляються відповідно до ДСТУ 8302:2015 «Бібліографічне посилання».


Деякі приклади оформлення посилань на літературні джерела:

1. Про судову експертизу: Закон України від 25.02.1994 № 4038-XII. Відом. Верхов. Ради України. 1994. № 28. Ст. 232 (із змінами: станом на 2 липня 2015 р.).

2. Салтевський М. В. Криміналістика (у сучасному викладі): підручник. Київ: Кондор, 2005. С. 496.

3. Криміналістика (криміналістична техніка): курс лекцій/П. Д. Біленчук та ін. Київ: МАУП, 2001. 216 с.

4. Методичні рекомендації з криміналістичного дослідження легких фракцій газових конденсатів: звіт про НДР (закл.)/ХНДІСЕ; кер. А. Ф. Клімчук; викон. В. І. Кривошеєв [та ін.]. № ДР 0109U001197. Харків, 2010. 54 с.

5. Бунова И. И. Участие переводчика в уголовном судопроизводстве [Електронний ресурс]: дис. ... канд. юрид. наук: спец. 12.00.09. М., 2013. URL: http://www.dissercat.com/content/ (дата звернення: 21.08.2015).

6. Журавель В. А. Допрос потерпевшего и использование его показаний для построения методик расследования отдельных видов преступлений: автореф. дис. … канд. юрид. наук: спец. 12.00.09 «Уголовный процесс; судоустройство; прокурорский надзор; криминалистика». Харьков, 1983. 17 с.