ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА
СУДОВОЇ ЕКСПЕРТИЗИ
І КРИМІНАЛІСТИКИ

Збірник наукових праць

ПРО ВИДАННЯ АРХІВ РЕДКОЛЕГІЯ НОВИНИ ДЛЯ АВТОРІВ КОНТАКТИ Eng |  Рус

Доводимо до Вашого відома, що починається підготовка до чергового (вісімнадцятого) випуску спеціалізованого видання – збірника наукових праць «Теорія та практика судової експертизи і криміналістики».

Із щирими побажаннями плідного співробітництва запрошуємо Вас надсилати матеріали, які будуть розглянуті редакційною колегією збірника.

Збірник видається з метою своєчасної та систематичної публікації результатів наукових досліджень із питань теорії та практики судової експертизи, криміналістики, процесуальних питань застосування нормативно-правових актів щодо здійснення судово-експертної діяльності, методичних розробок, проведених у судово-експертних, інших науково-дослідних установах, вищих юридичних закладах освіти, правоохоронних і судових органах України та зарубіжних країн.

Статті повинні мати такі необхідні елементи: постановка проблеми в загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими або практичними завданнями; аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких започатковано розв’язання цієї проблеми й на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується стаття; формулювання мети статті (постановка завдання); викладення основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів; висновки з проведеного дослідження й перспективи подальших пошуків у цьому напрямі. До збірника приймаються також матеріали, що стосуються експертної та слідчої практики. Статті мають надсилатися з рецензіями чи витягами з протоколів засідань учених рад, кафедр, лабораторій тощо з рекомендацією до публікації. У кожному випуску збірника вміщується не більше однієї статті автора чи співавтора.

Матеріали до збірника за підписом автора (співавторів) просимо направляти як на паперовому носії, так і електронною поштою із позначкою «Збірник-18, прізвище та ініціали автора» до 1 червня 2018 року.

Звертаємо Вашу увагу на необхідність супроводити статтю до збірника розширеним резюме (обсягом 250-300 слів) англійською мовою, а також надати текст розширеного резюме  (українською чи російською мовою), із якого виконувався переклад, для професійного його редагування. Крім того, слід надати переклад англійською мовою назви статті, прізвища, ім’я та по батькові автораа (співавторів). Редакційна колегія залишає за собою право відхилити статтю, яка не відповідає встановленим вимогам або тематиці збірника. Відхилені статті не повертаються.